Marine Design and Research Institute of China (MARIC)


Facilities

Large Towing Tank

Downloads

Wind-wave-current basin

Downloads

6D Sloshing plaform

Downloads


Contacts

Prof. Jinbao Wang

Prof. Sheming Fan

Peiyuan Feng

Yi Liu

Sujun Yang